Поступак јавне набавке - Услуга дезинсекције

Опис:

Категорија:
Јавне набавке

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вредности набавка услуге дезинсекције

 

Подаци о наручиоцу:

Општине Варварин

Адреса: Марина Мариновића 34, 37260 Варварин

Интернет страница: www.varvarin.org

 

Предмет јавне набавке мале вредности број  404-41/2019:

Сузбијање комараца и крпеља на територији општине Варварин

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

ОРН: 90670000

 

Врста поступка јавне набавке: 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности.

 

Начин преузимања конкурсне документације:

 – Лично на адреси: Општинска управа општине Варварин, Марина Мариновића 34, 37260 Варварин

– На Порталу јавних набавки

– На интернет страни наручиоца-www.varvarin.org

 

Начин и рок подношења понуда: 

Понуде достављати у затвореним ковертама поштом или лично са назнаком „ Понуда за јавну набавку мале вредности – Сузбијање комараца и крпеља на територији општине Варварин- НЕ ОТВАРАТИ“,на адресу наручиоца : Општинска управа општине Варварин, ул.Марина Мариновића 34, 37260 Варварин, до 28.03.2019.године до  1100 часова.На полећини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, особу за контакт и број телефона.Благовремена понуда је она која стигне на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 1100 часова.

 

Време и место отварања понуда: 

Понуде ће бити отворене у канцеларији Општинске управе Варварин  у  1130  часова, у седишту наручиоца, Општинска управа општине Варварин, Марина Мариновића 34, 37260 Варварин.

Отварање понуда је јавно.Активно могу учествовати само писмено овлашћени представници понућача који пре почетка морају предати посебно писмено овлашћење  Комисији за јавну набавку оверено печатом и потписом овлашћеног лица.

Неблаговремене и неприхватљиве понуде неће бити разматране односно биће одбијене.

 

Критеријум за оцену понуда: 

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

 

Рок за доношење одлуке о додели уговора:

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 8 дана од дана отварања понуда.

Одлуку о додели уговора наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страни у року од 3 дана од дана доношења,

 

Додатне информације могу се добити на телефон 037/787-188 контакт особа Марија Анђелковић.

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација