Позив за подношење понуда у поступку набавке добра - бензин и дизел

Опис:

Категорија:
Јавне набавке

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вредности добара- бензин и дизел

 

Подаци о наручиоцу:

Општинска управа општине Варварин

Адреса: Марина Мариновића 34, 37260 Варварин

Интернет страница: www.varvarin.org

 

Предмет јавне набавке мале вредности број  404-27/2020:

Набавка бензина и дизела за потребе ОУ Варварин

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

Бензин- Безоловни бензин 09132100

Дизел –   09134200

 

Врста поступка јавне набавке: 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности.

 

Начин преузимања конкурсне документације: 

 – Лично на адреси: Општинска управа општине Варварин, Марина Мариновића 34, 37260 Варварин

– На Порталу јавних набавки

– На интернет страни наручиоца-www.varvarin.org

 

Начин и рок подношења понуда: 

Понуде достављати у затвореним ковертама поштом или лично са назнаком „ Понуда за јавну набавку мале вредности- Бензин и Дизел – НЕ ОТВАРАТИ“,на адресу наручиоца : Општинска управа општине Варварин, ул., Марина Мариновића 34,

37260 Варварин, до 27.01.2020.године до  1100 часова.На полећини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, особу за контакт и број телефона.Благовремена понуда је она која стигне на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 1100  часова.

 

 Време и место отварања понуда: 

Понуде ће бити отворене у канцеларији Општинске управе Варварин 27.01.2020.год.  у  1130  часова, у седишту наручиоца, Општинска управа општине Варварин, Марина Мариновића 34, 37260 Варварин

Отварање понуда је јавно.Активно могу учествовати само писмено овлашћени представници понућача који пре почетка морају предати посебно писмено овлашћење  Комисији за јавну набавку оверено печатом и потписом овлашћеног лица.

Неблаговремене и неприхватљиве понуде неће бити разматране односно биће одбијене.

 

Критеријум за оцену понуда: 

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

 

Рок за доношење одлуке о додели уговора: 

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

Одлуку о додели уговора наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страни у року од 3 дана од дана доношења,

 

Додатне информације могу се добити на телефон 037/787-188 контакт особа Марија Анђелковић.

 

Јавни позив

Конкурсна документација