Позив за подношење понуда у поступку набавке канцеларијског материјала

Опис:

Категорија:
Јавне набавке

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вредности добара- канцеларијски материјал

 

 

Подаци о наручиоцу:

Општинска управа општине Варварин

Адреса: Марина Мариновића 34 , 37260 Варварин

Интернет страница: www.varvarin.org.rs

 

Предмет јавне набавке мале вредности број 404-28/2020:

Набавка канцеларијског материјала

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

 Канцеларијски материјал – 30192000

 

Врста поступка јавне набавке: 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности.

 

Начин преузимања конкурсне документације: 

 – Лично на адреси: Општинска управа општине Варварин, Марина Мариновића 34 , 37260 Варварин

– На Порталу јавних набавки

– На интернет страни наручиоца- www.varvarin.org.rs 

 

Начин и рок подношења понуда: 

Понуде достављати у затвореним ковертама поштом или лично са назнаком „ Понуда за јавну набавку мале вредности- Набавка канцеларијског материјала – НЕ ОТВАРАТИ“,на адресу наручиоца : Општинска управа општине Варварин, ул.Марина Мариновића 34, 37260 Варварин, до  27.01.2020.године до 1000 часова.На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, особу за контакт и број телефона.Благовремена понуда је она која стигне на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 1000 часова.

 

 

Време и место отварања понуда: 

Понуде ће бити отворене  канцеларији Општинске управе Варварин у  1030  часова у седишту наручиоца, Општинска управа општине Варварин, Марина Мариновића 34, 37260 Варварин.

Отварање понуда је јавно.Активно могу учествовати само писмено овлашћени представници понућача који пре почетка морају предати посебно писмено овлашћење  Комисији за јавну набавку оверено печатом и потписом овлашћеног лица.

Неблаговремене и неприхватљиве понуде неће бити разматране односно биће одбијене.

 

Критеријум за оцену понуда: 

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за испоруку добара.

 

Рок за доношење одлуке о додели уговора: 

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 3 (три) дана од дана отварања понуда.

Одлуку о додели уговора наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страни у року од 3 дана од дана доношења.

Уговор са понуђачем биће закључен у року од 8 дана од дана када се стекну законски услови.

 

Додатне информације могу се добити на телефон 037/787-188 контакт особа Марија Анђелковић.

 

Јавни позив 16

Конкурсна документација 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измењена конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о потписаном уговору