Позив за подношење понуда у поступку набавке угља

Опис:

Категорија:
Јавне набавке

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У поступку јавне набавке мале вредности добара-угља

 

Подаци о наручиоцу:

Општинска управа општине Варварин

Адреса: Марина Мариновића 34, 37260 Варварин

Интернет страница: www.varvarin.org

 

Предмет јавне набавке мале вредности број 404-26/2020:

Набавка угља

Предметна јавна набавка није обликована по партијама

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

Угаљ- 09111100

 

Врста поступка јавне набавке: 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности.

 

Начин преузимања конкурсне документације:

 – Лично на адреси: Општинска управа општине Варварин, Марина Мариновића 34, 37260 Варварин

– На Порталу јавних набавки

– На интернет страни наручиоца-www.varvarin.org

 

Начин и рок подношења понуда: 

Понуде достављати у затвореним ковертама поштом или лично са назнаком„ Понуда за јавну набавку мале вредности- Набавка угља – НЕ ОТВАРАТИ“,на адресу наручиоца : Општинска управа општине Варварин, ул.Марина Мариновића 34, 37260 Варварин, до 24.01.2020.године до  1100часова.На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, особу за контакт и број телефона.Благовремена понуда је она која стигне на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 1100часова.

 

Време и место отварања понуда: 

Понуде ће бити отворене у канцеларији Општинске управе Варварин у  1130часова, у седишту наручиоца, Општинска управа општине Варварин, Марина Мариновића34, 37260 Варварин.

 

Отварање понуда је јавно.Активно могу учествовати само писмено овлашћени представници понућача који пре почетка морају предати посебно писмено овлашћење Комисији за јавну набавку оверено печатом и потписом овлашћеног лица.

Неблаговремене и неприхватљиве понуде неће бити разматране односно биће одбијене.

 

Критеријум за оценупонуда: 

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за испоруку добара.

 

Рок за доношење одлуке о додели уговора:

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

Одлуку о додели уговора наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страни у року од 3 дана од дана доношења,

 

Додатне информације могу се добити на телефон 037/787-188 контакт особа Марија Анђелковић.

 

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору