online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Позив за подношење понуда за санацију локалног пута у Обрежу

Опис:

Категорија:
Јавне набавке

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама («Сл гласник РС», бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број 404-37 /2016  од 05.07.2016. године

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке радова на санацији локалног пута у Обрежу

 

Подаци о наручиоцу:

Општина Варварин

Адреса: Марина Мариновића 34, 37260 Варварин

Интернет страница: www.varvarin.org

 

Предмет јавне набавке мале вредности број  404-37/2016:

Набавка радова на санацији локалног пута  у Обрежу

Предметна јавна набавка није обликована по партијама

 

Назив и ознака из општег речника набавке:

 

45233142- Радови на поправљању путева

 

Врста поступка јавне набавке:

 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

 

Начин преузимања конкурсне документације:

 

– На Порталу јавних набавки

-На интернет страни наручиоца-www.varvarin.org

 

Начин и рок подношења понуда:

 

Понуде достављати у затвореним ковертама поштом или лично са назнаком „ Понуда за јавну набавку радова – „Извођење радова на санацијилокалног пута  у Обрежу, ЈН бр. 404-37/2016 – НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу наручиоца : Општина  Варварин, ул.Марина Мариновића 34 , 37260 Варварин, до 18.07.2016.године до  1000 часова.На полећини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, особу за контакт и број телефона.Благовремена понуда је она која стигне на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 1000 часова.

 

Време и место отварања понуда:

 

Понуде ће бити отворене у канцеларији Општине Варварин  у  1015  часова, у седишту наручиоца, Марина Мариновића 34, 37260 Варварин.

 

Отварање понуда је јавно.Активно могу учествовати само писмено овлашћени представници понућача који пре почетка морају предати посебно писмено овлашћење  Комисији за јавну набавку оверено печатом и потписом овлашћеног лица.

Неблаговремене и неприхватљиве понуде неће бити разматране односно биће одбијене.

 

Критеријум за оцену понуда:

 

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за извођење радова.

 

Рок за доношење одлуке о додели уговора:

 

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

Одлуку о додели уговора наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страни у року од 3 дана од дана доношења,

 

Додатне информације могу се добити на телефон 037/787-171 контакт особа Весна Марковић.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ