ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА УСЛУГЕ ГРАЂЕВИНСКОГ НАДЗОРА

Опис:

Категорија:
Јавне набавке

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вредности набавка услуге- Стручни надзор над извођењем грађевинских радова на реконструкцији и адаптацији ОШ „ Свети Сава“ Бачина јн.бр.404- 95/2019

Подаци о наручиоцу:

Општина Варварин

Адреса: Марина Мариновића  34, 37260 Варварин

Интернет страница: www.varvarin.org

 

Предмет јавне набавке мале вредности број  404-95/2019: 

Набавка услуге – Стручни надзор над извођењем грађевинских радова на реконструкцији и адаптацији ОШ „ Свети Сава“ Бачина

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

ОРН: 71520000 – услуге грађевинског надзора.

 

Врста поступка јавне набавке: 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности.

 

Начин преузимања конкурсне документације: 

 – Лично на адреси: Општинска управа општине Варварин, Марина Мариновића 34, 37260 Варварин

– На Порталу јавних набавки

– На интернет страни наручиоца-www.varvarin.org

 

Начин и рок подношења понуда: 

Понуде достављати у затвореним ковертама поштом или лично са назнаком „ Понуда за јавну набавку мале вредности – Стручни надзор над извођењем грађевинских радова на реконструкцији и адаптацији ОШ „ Свети Сава“ Бачина –НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу наручиоца : Општина Варварин, ул. Марина Мариновића 34, 37260 Варварин, до 26.09.2019.године до  1000 часова.На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, особу за контакт и број телефона.Благовремена понуда је она која стигне на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 1000 часова.

 

Време и место отварања понуда: 

Понуде ће бити отворене у канцеларији Општинске управе Варварин  26.09.2019.године у  1030  часова, у седишту наручиоца, Општинска управа општине Варварин, Марина Мариновића 34, 37260 Варварин.

Отварање понуда је јавно.Активно могу учествовати само писмено овлашћени представници понућача који пре почетка морају предати посебно писмено овлашћење  Комисији за јавну набавку оверено печатом и потписом овлашћеног лица.

Неблаговремене и неприхватљиве понуде неће бити разматране односно биће одбијене.

 

Критеријум за оцену понуда: 

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

 

Рок за доношење одлуке о додели уговора: 

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 8 (дана) дана од дана отварања понуда.

Одлуку о додели уговора наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страни у року од 3 дана од дана доношења,

 

Додатне информације могу се добити на телефон 037/787-188 контакт особа Марија Анђелковић.

 

Одлука

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору