Позив за подношење понуде за новогодишње пакетиће

Опис:

Категорија:
Јавни позив

ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

 

1.Предмет набавке су новогодишњи пакетићи за децу узраста до IV разреда основне школе са пребивалиштем на територији општине Варварин.

 

2.Предмет набавке чине следећа добра-новогодишњи пакетићи за децу:

 

Редни

број

Предмет набавке Количина

(комада)

1. Чоколада 100гр Милка White,,или одговарајућа“ 1425
2. Бомбоне карамела лешник 100гр Пионир ,,или одговарајућа“ 1425

 

3. Кекс Плазма 150гр.Бамби ,,или одговарајућа“ 1425
4. Медено срце 150гр Пионир или одговарајуће 1425
5. Манчмело 105гр Јафа Црвенка,, или одговарајуће“ 1425
6. Бисквит 150гр Јафа Црвенка, или одговарајуће“ 1425
7. Клипси микс сир, кечап и слатко љуте паприке 160гр Марбо,, или одговарајуће“ 1425
8. Сок од брескве и јабуке 200мл Нектар,, или одговарајуће“ 1425
9. Биг микс пардон мешавина слани крекери и слано пециво 300гр Марбо,, или одговарајуће“ 1425
10. Новогодишња кеса 500×800 1425

 

  1. Плаћање се врши вирмански у року од 45 дана од дана пријема фактуре по испоруци добара, у складу са чланом 3. и 4.Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (,,Службени гласник РС“, број 119/12,68/2015,113/2017 и 91/2019).
  2. Достављање понуда:

Рок за подношење понуде је 06.01.2021.године до 10:00 часова, без обзира на начин достављања.

Попуњени образац Понуде из прилога се шаље поштом на адресу Наручиоца:Општина Варварин Општинска управа,ул.Марина Мариновића 34 37260 Варварин са назнаком ,,ПОНУДА-у поступку набавке новогодишњих пакетића за децу“-НЕ ОТВАРАТИ,електронском поштом на е-маил адресу: nabavkevarvarin@gmail.com или се предаје непосредно у писарници Наручиоца, до горе назначеног рока;

 

  1. Критеријум за доделу уговора је :,,економски најповољнија понуда“, а која се одређује на основу цене.
  2. Након избора најповољнијег понуђача закључује се уговор о набавци добара.

 

Напомена:Изабрани понуђач са којим Општина закључује Уговор има обавезу да предметна добра која се набављају сложи у 1425 једнаких новогодишњих пакетића.

 

Јавни позив