Реконструкција (ојачање коловозне конструкције)   улице у Бошњану

Опис:

Категорија:
Јавне набавке

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

  1. НАЗИВ,АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА :

Општина Варварин, ул. Марина Мариновића 34, 37260 Варварин

Интернет страница: www.varvarin.org.rs

Наручилац  Општина Варварин, Марина Мариновића 34, позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са законом, конкурсном документацијом и јавним позивом.

 

  1. ВРСТА НАРУЧИОЦА:Општина Варварин
  2. ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак јавне набавке радова–ради закључења уговора

Јавни позив за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних набавки, интернет страници и Порталу СЛ Гласила. Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ( „ Сл.гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15„)  и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

 

  1. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: најнижа понуђена цена

 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: набавка радова Реконструкција (ојачање коловозне конструкције)   улице у Бошњану јн.бр.404-89/2019,назив и ознака из општег речника набавке: радови на нискоградњи и радови на високоградњи – 45220000

 

 

  1. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ :

Конкурсна документација се може преузети радним данима од 8-14 часова, на адреси: Општина Варварин, Марина Мариновића 34, 37260 Варварин.

Конкурсна документација може бити достављена и поштом, телефаксом или електронском поштом.

Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и на интернет страници општине Варварин

 

  1.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Право учешћа имају сва физичка и правна лица која испуњавају обавезне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама  и додатне услове које је наручилац одредио конкурсном документацијом. Испуњеност наведених услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 77. Закона. Услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује испуњеност услова су ближе одређени конкурсном документацијом.

  1. Рок и начин подношења понуде

Рок за подношење понуда је  07.10.2019.год. до 12 часова. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 12,00 часова. Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први наредни радни дан до 12,00 часова. Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Општина Варварин, Марина Мариновића 34, 37260 Варварин, са назнаком „ПОНУДА ЗА Ј.Н. Реконструкција (ојачање коловозне конструкције) улице у Бошњану, јн.бр.404-89/2019,– НЕ ОТВАРАЈ „, назив и број јавне набавке, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

 

8.Време и место отварања понуда

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, то јест 07.10.2019.год. у 13,00 часова. Отварање понуда ће се обавити у просторијама Општинске управе општине Варварин. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда.

 

  1. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:

Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.Наручилац ће Одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки.

 

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка