Услуге одржавања информационог система локалне пореске администрације (IS LPA)

Опис:

Категорија:
Јавне набавке

ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда

 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Општинска управа општине Варварин, Марина Мариновића 34, 37260 Варварин, opstina@varvarin.org.rs

Врста предмета набавке: услуге

Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: услуге одржавања софтвера за локалну пореску администрацију. Предмет набавке није обликован у партије.

Назив и ознака из општег речника набавке: 72000000 – услуге информационе технологије

Основ за примену преговарачког поступка: члан 36. став 1. тачка 2) ЗЈН

Подаци који оправдавају примену преговарачког поступка:

 

Општинска управа општине Варварин закључила је са Институтом „Михајло Пупин“ д.о.о. Београд Уговор о коришћењу и одржавању Информационог система локалне пореске администрације (IS LPA), број 092-1/2011-VII од 05.04.2011. године. Одржавање информационог система подразумева одржавање апликативног решења и пружање техничке подршке на хардверским системима којима се обезбеђује администрирање и одржавање података Општинске управе. Институт „Михајло Пупин“ д.о.о Београд је аутор предметног софтверског пакета и као аутор једини квалификован да врши одржавање предметног софтверског пакета, што потврђују Изјаве о власништву и потврде Завода за интелектуалну својину.

Општинска управа као наручилац, дана 09.01.2020. године, обратила се Управи за јавне набавке захтевом за мишљење о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда по основу члана 36. став 1. тачка 2) ЗЈН. Након разматрања захтева и увида у приложену документацију, Управа за јавне набавке дала је позитивно мишљење о испуњености услова за примену напред наведеног поступка јавне набавке, број 404-02-184/20 од 17.01.2020. године, заведено код наручиоца под бројем 404-8/2020-1 од 23.01.2020. године.

Позив за подношење понуда наручилац упућује понуђачу:

 

Институт „Михајло Пупин“ д.о.о. Београд, ул. Волгина 15, 11000 Београд,

 

Лице за контакт:

Марија Анђелковић, дипл.правник тел. 037/787-188,факс 037/783-100, сваког радног дана (понедељак-петак) у периоду од 7 до 15 часова.

 

Обавештење о покретању преговарачког поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору