online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Одборници

Скупштину општине чини 41 одборник.

Одборници садашњег сазива скупштине изабрани су на изборима одржаним 24.04.2016. године. Скупштина је конституисана 09.06.2016. године.

Одборници у Скупштини општине су:

РБ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ МЕСТО СТРАНКА
1. Др Виолета Лутовац-Ђурђевић Варварин СНС
2. Др Марија Милошевић Тољевац СНС
3. Марко Николић Маскаре СНС
4. Љубиша Сврзић Доњи Катун СНС
5. Данијел Радојичић Обреж СНС
6. Др Драгослав Арсић Тољевац СНС
7. Горан Милосављевић Бошњане СНС
8. Милош Антић Парцане СНС
9. Данијела Мишковић Варварин СНС
10. Саша Арсић Бачина СНС
11. Радивоје Савић Орашје СНС
12. Љиљана Јаковљевић Пајковац СНС
13. Далибор Мишковић Горњи Катун СНС
14. Др Станкија Васић Село Варварин СНС
15. Ненад Мијајловић Доњи Крчин СНС
16. Горан Пантић Обреж СНС
17. Радослав Михајловић Бачина СНС
18. Горан Јелић Бачина СНС
19. Проф. Драгана Долић Варварин СНС
20. Драган Јевтић Горњи Катун СНС
21. Проф. Драгољуб Станојевић Варварин СПС
22. Проф. Братислав Ташић Обреж СПС
23. Др Слађана Живадиновић Бошњане СПС
24. Тамара Јеремић Тодоровић Варварин СПС
25. Небојша Пантић Избеница СПС
26. Анка Милановић Залоговац СПС
27. Милашин Бојић Карановац СПС
28. Др Гордана Чабрић Село Варварин „Наши људи“
29. Славољуб Петровић Обреж „Наши људи“
30. Зоран Игњатовић Варварин „Наши људи“
31. Јовица Блажић Маскаре „Наши људи“
32. Мирослав Петровић Залоговац „Наши људи“
33. Слава Васић Варварин „Наши људи“
34. Добромир Илић Парцане „Наши људи“
35. Емина Симић Село Варварин „Наши људи“
36. Славомир Ђурковић Горњи Крчин „Наши људи“
37. Марина Бркић Обреж „Наши људи“
38. Братислав Петровић Село Варварин „Темнићка алтернатива“
39. Мирослав Милошевић Бошњане „Темнићка алтернатива“
40. Слободан Митић Бачина Самостални
41. Светлана Јелић Бачина СПО

Надлежности Скупштине општине

Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и статутом.

Скупштину општине чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом.

Скупштина општине, у складу са законом:

 1. доноси Статут општине и пословник Скупштине општине;
 2. доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
 3. утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада;
 4. подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Општине;
 5. доноси програм развоја Општине и појединих делатности;
 6. доноси просторни план и урбанистичке планове и уређује коришћење грађевинског земљишта;
 7. доноси прописе и друге опште акте;
 8. расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
 9. оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом општине и врши надзор над њиховим радом;
 10. именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом;
 11. бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
 12. поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине;
 13. бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира заменика председника Општине и чланове Општинског већа;
 14. утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону;
 15. утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
 16. доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
 17. доноси годишњи програм прибављања непокретности за потребе органа Општине, уз сагласност Владе Републике Србије и покреће поступак отуђења непокретности пред надлежним органима;
 18. прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
 19. даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
 20. оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;
 21. даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
 22. разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;
 23. одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, невладиним организацијама;
 24. информише јавност о свом раду;
 25. покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;
 26. даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;
 27. разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавих служби чији је оснивач или већински власник општина;
 28. разматра годишњи извештај заштитника грађана о остваривању људских и мањинских права у Општини;
 29. разматра извештаје Савета за међунационалне односе;
 30. усваја етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: етички кодекс);
 31. доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;
 32. обавља и друге послове утврђене законом и статутом.