Одборници

Скупштину општине чини 35 одборника.

Одборници садашњег сазива Скупштине изабрани су на изборима одржаним 21.06.2020. године. Скупштина је конституисана 16.08.2020. године.

Одборничка група Српске напредне странке
 1. Војкан Павић, Варварин – председник Скупштине
 2. Јелена Весић, Село Варварин – заменица председника Скупштине
 3. Данијела Мишковић, Варварин – шеф одборничке групе
 4. Ирена Стевановић, Варварин
 5. Слободан Симић, Обреж
 6. Др Драгана Брзић, Обреж
 7. Горан Пантић, Обреж
 8. Горан Јелић, Бачина
 9. Душан Радојковић, Бачина
 10. Ана Главичић, Бачина
 11. Др Јасмина Ракић, Бошњане
 12. Дејан Гавриловић, Бошњане
 13. Слободан Тодоровић, Горњи Катун
 14. Слободанка Јовановић, Горњи Катун
 15. Љубиша Сврзић, Доњи Катун
 16. Горан Николић, Орашје
 17. Др Марија Милошевић, Тољевац
 18. Ненад Мијајловић, Доњи Крчин
 19. Марко Јевтић, Мареново
 20. Љубиша Миљковић, Доњи Катун
 21. Андрија Живадиновић, Варварин

Одборничка група Коалиције Социјалистичке партије Србије и Јединствене Србије
 1. Проф. Драгољуб Станојевић, Варварин – шеф одборничке групе
 2. Проф. Братислав Ташић, Обреж
 3. Оливер Бркић, Обреж
 4. Јована Поповић, Обреж
 5. Биљана Богдановић, Горњи Катун
 6. Слободан Макић, Бошњане

Одборничка група Групе грађана “Наши људи”
 1. Др Гордана Чабрић, Село Варварин – шеф одборничке групе
 2. Саша Миленковић, Доњи Катун
 3. Мирослав Петровић, Залоговац
 4. Катарина Петровић, Обреж
 5. Миодраг Митровић, Бачина

Одборници Групе грађана “Темнићка алтернатива”
 1. Братислав Петровић, Село Варварин
 2. Јасмина Антић, Варварин
 3. Мирослав Милошевић, Бошњане

У актуелном сазиву Скупштине општине Варварин формиране су 3 одборничке групе, Српске напредне странке, коалиције Социјалистичке партије Србије и Јединствене Србије и Групе грађана “Наши људи”. Владајућу већину чине одборници Српске напредне странке.

Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и статутом.
Надлежности Скупштине општине

Скупштину општине чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом.

Скупштина општине, у складу са законом:

 1. доноси Статут општине и пословник Скупштине општине;
 2. доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
 3. утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада;
 4. подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Општине;
 5. доноси програм развоја Општине и појединих делатности;
 6. доноси просторни план и урбанистичке планове и уређује коришћење грађевинског земљишта;
 7. доноси прописе и друге опште акте;
 8. расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
 9. оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом општине и врши надзор над њиховим радом;
 10. именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом;
 11. бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
 12. поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине;
 13. бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира заменика председника Општине и чланове Општинског већа;
 14. утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону;
 15. утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
 16. доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
 17. доноси годишњи програм прибављања непокретности за потребе органа Општине, уз сагласност Владе Републике Србије и покреће поступак отуђења непокретности пред надлежним органима;
 18. прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
 19. даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
 20. оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;
 21. даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
 22. разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;
 23. одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, невладиним организацијама;
 24. информише јавност о свом раду;
 25. покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;
 26. даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;
 27. разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавих служби чији је оснивач или већински власник општина;
 28. разматра годишњи извештај заштитника грађана о остваривању људских и мањинских права у Општини;
 29. разматра извештаје Савета за међунационалне односе;
 30. усваја етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: етички кодекс);
 31. доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;
 32. обавља и друге послове утврђене законом и статутом.