online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Општинска управа

За вршење свих стручних послова локалне самоуправе у општини Варварин из надлежности општинске управе утврђене Уставом, Законом и Статутом општине Варварин, задужена је Општинска управа. Дакле, Општинска управа је стручно-извршна служба, која непосредно спроводи прописе општине, као и републичке законе и друге прописе чије извршење је поверено општини, припрема нацрте одлука и других аката које доноси Скупштина општине и Председник општине и врши стручне послове које јој повери Скупштина општине и Председник општине.

Радом Општинске управе руководи Начелник.начелник Општинске управе може бити лице које има завршен правни факултет, положен стручни испит и најмање пет година рада у струци. Начелника општинске управе поставља Општинско веће на основу јавног огласа на пет година. Начелник Општинске управе организује и координира рад Општинске управе, одлучује о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, уз сагласност Општинског већа. Доставља Скупштини општине, Председнику општине и Општинском већу извештаје о раду на извршавање послова Општине из изворног делокруга и поверених послова, једном годишње. Распоређује и решава о правима и обавезама из радно-правних односа запослених у Општинској управи, у складу са законом.

НАЧЕЛНИК Општинске управе – Гордана Петровић, дипломирани правник

Рођена 02.04.1986. године у Ћуприји. Средњу школу – Гимназију природно-математичког смера завршила у Варварину као ученик генерације. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду. Служи се енглеским језиком. Живи у Варварину. Удата, мајка девојчице Маше.

Радила у Средњој школи Варварин као секретар ове образовне установе, две године радила као адвокатски приправник, а затим у основним школама „Драги Макић“ у Бошњану и „Свети Сава“ у Бачини. Била је члан Општинског већа од 2012. до 2016. године. Пре ступања на функцију начелника Општинске управе Општине Варварин обављала је и функцију секретара Скупштине општине Варварин.

На место начелника Општинске управе постављена је по спроведеном конкурсу од стране Општинског већа 17.08.2016. године на период од 5 година.

 

Контакт: 037/787-171, локал 104

Марина Мариновића 38

Зграда општине, II спрат

Радно време од 07 до 15 часова