Општинска управа

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ – Славица Поповић, дипл. правник

Рођена 16.12.1962. године у Никшићу, Република Црна Гора, где је завршила основну и средњу школу. Правни факултет у Титограду, данашњој Подгорици, уписала 1982. године, где је дипломирала 1986. године. Живи у Варварину.

Радни однос је први пут засновала у Д.П. “Инос – Варварин” 1988. године, где је одрадила и положила приправнички испит, а касније радила и као самостални правни референт, затим секретар предузећа и у једном периоду вршила дужност директора предузећа.

У Општинској управи општине Варварин засновала је радни однос јануара 1998. године, када је, по конкурсу, примљена на позицију секретар Извршног одбора. Обављала је и послове секретара Општинске управе и истовремено секретара Скупштине општине Варварин (у том периоду једна функција), након тога вршила је дужност начелника Општинске управе општине Варварин, а у континуитету од 2005. до 2016. године обављала је и дужност секретара Скупштине општине Варварин.

Обављала је и послове начелника Одељења за правне послове, послове интерне контроле буџета општине Варварин, послове грађанских стања, а од 2017. године радила је на имовинско – правним и нормативно – правним пословима

На место начелника Општинске управе постављена је по спроведеном конкурсу од стране Општинског већа 09.10.2020. године на период од 5 година.

Контакт: 037/787-171, локал 104

Марина Мариновића 38

Зграда општине, II спрат

Радно време од 07 до 15 часова

За вршење свих стручних послова локалне самоуправе у општини Варварин из надлежности општинске управе утврђене Уставом, Законом и Статутом општине Варварин, задужена је Општинска управа. Дакле, Општинска управа је стручно-извршна служба, која непосредно спроводи прописе општине, као и републичке законе и друге прописе чије извршење је поверено општини, припрема нацрте одлука и других аката које доноси Скупштина општине и Председник општине и врши стручне послове које јој повери Скупштина општине и Председник општине.

Радом Општинске управе руководи Начелник.начелник Општинске управе може бити лице које има завршен правни факултет, положен стручни испит и најмање пет година рада у струци. Начелника општинске управе поставља Општинско веће на основу јавног огласа на пет година. Начелник Општинске управе организује и координира рад Општинске управе, одлучује о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, уз сагласност Општинског већа. Доставља Скупштини општине, Председнику општине и Општинском већу извештаје о раду на извршавање послова Општине из изворног делокруга и поверених послова, једном годишње. Распоређује и решава о правима и обавезама из радно-правних односа запослених у Општинској управи, у складу са законом.