online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Пољопривреда

 

Служба за пољопривреду

Служба за пољопривреду обавља стручне, управно-правне, нормативно-правне, финансијско-материјалне и административно-техничке послове у следећим областима:

Пољопривредно земљиште

-Доношење решења о утврђивању висине накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта

-Израда годишњих програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, као и спровођење ових аката

Водопривреда

Доношење решења о издавању водопривредних услова

Доношење решења о издавању водопривредне сагласности

Доношење решења о издавању водопривредне дозволе

Израда плана одбране од поплава и плана заштите земљишта од ерозије

Општа акта

Доношење уверења да се подносилац захтева бави пољопривредном делатношћу, ради увоза пољопривредних машина

Подстицање развоја пољопривредне производње

Предузимање мера и активности за спровођење Стратегије локалног економског развоја , у оквиру стратешког циља – развој пољопривреде и села

Давање обавештења о конкурсима за подстицајна средства која додељује фонд за развој пољопривреде Варварина, као и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Подстицање и помагање развоју задругарства

Организовање и реализовање пољопривредног сајма, изложби и других манифестација из области пољопривреде

Организовање учешћа пољопривредних произвођача и предузећа из области пољопривреде на домаћим и међународним сајмовима

Организовање стручних предавања за пољопривредне произвођаче, удружења, земљорадничке задруге и предузећа из области пољопривредне производње

Активности везане за рад противградне заштите

Праћење појава биљних болести и штеточина

Израда базе података о земљорадничким задругама, пољопривредним удружењима и предузећима из области пољопривредне производње

Израда информације о реализацији јесење сетве и жетве и припреми за пролећну сетву

 

Самостални стручни сарадник :  Бранковић Зоран, дипл. инж. пољопривреде

Услужни центар

Контакт:

Телефон: 037 783-100

E-mail: poljoprivreda@varvarin.org.rs