online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Председник општине

Председника Општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

Председник Општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Председник Општине и заменик председника Општине на сталном су раду у Општини.

Председник Општине:

 1. представља и заступа Општину;
 2. предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;
 3. наредбодавац је за извршење буџета;
 4. оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава;
 5. даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;
 6. одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи Општине, уз сагласност Дирекције за имовину Републике Србије;
 7. усмерава и усклађује рад Општинске управе;
 8. доноси појединачне акте за које је овлашћен законом овим статутом или одлуком Скупштине општине;
 9. информише јавност о свом раду;
 10. подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине;
 11. образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;

Председник Општине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима извршних органа Општине и Општинске управе.

Председник Општине поставља своје помоћнике у Општинској управи који обављају послове из појединих области (за економски развој, урбанизам, комуналне делатности, развој месних заједница и др.).

Помоћници председника Општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој Општине у областима за које су постављени и врше и друге послове утврђене актом о организацији Општинске управе. У Општинској управи може се поставити највише три помоћника председника Општине.

За председника општине је 09.06.2016. године изабран Војкан Павић, инжињер геодезије.

За заменика председника општине је 28.12.2017. године изабрана Виолета Чолаковић.

За помоћника председника општине постављен је: Саша Срећковић, дипломирани економиста

Контакт подаци:

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Војкан Павић, инжињер геодезије – 037/789-263

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Виолета Чолаковић – 037/787-171 локал 122

ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Саша Срећковић, дипл. економиста – 037/ 787-171

Оливер Бркић – 037/ 787-171

Дејан Милановић – 037/ 787-171