online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Радна тела Скупштине општине

Радна тела Скупштине општине образују се као стална, посебна или повремена и оснивају се за разматрање појединих питања из надлежности Скупштине и вршење других послова. Чланови сталних радних тела бирају се из реда одборника и грађана, за мандатни период за који су изабрани одборници Скупштине. Актом о избору чланова  сталног радног тела,  утврђује се број и састав чланова радног тела.

Чланове сталних радних тела Скупштине предлажу одборничке групе сразмерно броју одборника које имају у Скупштини. Чланове сталних радних тела из реда грађана, одборничким групама могу предлагати удружења грађана, месне заједнице, јавне службе, невладине и друге организације основане у области за коју се радно тело образује.

Скупштина општине је образовала стална радна тела као Савете и Комисије.

Савети и Комисије Скупштине општине су:


Савет за буџет и финансије

1. Др Виолета Лутовац-Ђурђевић из Варварина, председник
2. Др Станкија Васић из Села Варварина, члан
3. Душан Драгичевић из Варварина, члан
4. Марина Савић из Горњег Катуна, члан
5. Јасна Маринковић из Горњег Катуна, члан,
6. Зоран Миленковић из Доњег Катуна, члан
7. Благоје Блажић из Маскара, члан


Савет за урбанизам, стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине

1. Слободан Митић из Бачине, председник
2. Данијел Радојичић из Обрежа, члан
3. Горан Милосављевић из Бошњана, члан
4. Живорад Милосављевић из Маренова, члан
5. Братислав Петровић из Села Варварина, члан
6. Драган Јевтић из Горњег Катуна, члан
7. Горан Николић из Орашја, члан


Савет за привреду и јавне службе

 1. Славомир Ђурковић, Горњи Крчин
 2. Виолета Пешић, Варварин
 3. Ивица Антонијевић, Обреж
 4. Мирослав Милошевић, Бошњане
 5. Синиша Којић, Доњи Катун
 6. Живота Игњатовић, Село Варварин
 7. Мирослав Бранковић, Доњи Катун


Савет за развој и заштиту локалне самоуправе

1. Дејан Милојковић из Обража, председник
2. Саша Арсић из Бачине, члан
3. Немања Чолић из Села Варварина, члан
4. Светлана Милосављевић из Мале Крушевице, члан
5. Оливер Бркић из Обрежа, члан
6. Горан Јелић из Бачине, члан
7. Жељко Дамњановић из Варварина, члан


Савет за младе

 1. Далибор Мишковић из Горњег Катуна, председник
 2. Милош Антић из Парцана, члан
 3. Дражен Симоновић из Варварина, члан
 4. Милан Лукић из Варварина, члан
 5. Драгана Долић из Варварина, члан
 6. Марина Бркић из Обрежа, члан
 7. Иван Максимовић из Горњег Катуна, члан


Комисија за прописе

1. Др Mарија Милошевић из Тољевца, председник
2. Маријана Стаменковић из Доњег Катуна, члан
3. Мирослав Милошевић из Бошњана, члан
4. Јовица Блажић из Маскара, члан
5. Славољуб Савић из Бошњана, члан,
6. Славољуб Милошевић из Бошњана, члан
7. Славомир Ђурковић из Горњег Крчина, члан


Комисија за кадровска и административно мандатна питања

1. Љубиша Сврзић из Доњег Катуна, председник
2. Снежана Дачић из Тољевца, члан
3. Срђан Ђорђевић из Обрежа, члан
4. Тамара Јеремић Тодоровић из Села Варварина, члан
5. Александар Савић из Бошњана, члан,
6. Зоран Игњатовић из Варварина, члан
7. Др Гордана Чабрић из Села Варварина, члан


Комисија за представке и жалбе

1. Слађана Живадиновић из Бошњана, председник
2. Ненад Мијајловић из Доњег Крчина,члан
3. Милош Благојевић из Варварина, члан
4. Марко Живановић из Бошњана, члан
5. Мирослав Петровић из Залоговца, члан
6. Светлана Јелић из Бачине, члан
7. Слободанка Јовановић из Горњег Катуна, члан