online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Ревитализација пољских путева-Јавна набавка

10.07.2014
|

ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу Варварин је покренула отворени поступак Јавне набавке – Радови на ревитализацији пољских путева на територији Општине Варварин дана 25.06.2014.године, a на основу Уговора о коришћењу средстава за уређење(ревитализацију) пољских путева са Министарством пољопривреде и заштите животне средине.

Процењена вредност ове набавке је 16.216.260,00 динара без пдв-а односно 19.459.512,00 са пдв-ом,а средства се обезбеђују из следећих извора:Министарство пољопривреде и заштите животне средине у износу од 70% а Општина Варварин у износу од 30%.

Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки, а може се преузети радним данима од 8-14 часова на адреси ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу Варварин,ул.Слободе бб,37260 Варварин.

Рок за подношење понуда је 04.08.2014.год.до 12 часова. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 12,00 часова.

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах по истеку рока за подношење понуда,то јест 04.08.2014.год.у 13 часова.Отварање понуда ће се обавити у просторијама ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу Варварин.Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.

Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.

Comments are closed.