Корона вирус

Општински штаб за ванредне ситуације, на основу члана 41. став 4. и члана 43. став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ брoj 87/2018), члана 17. став 2. тачка 1.  Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“ број 27/2020), Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/2020), и члана 4. став 4. до 7. Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС“, број 31/2020, 36/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 47/2020, 49/2020, 53/2020, 56/2020, 57/2020, 58/2020, 60/2020), на седници одржаној дана 27.04.2020. године, доноси

 

Н А Р Е Д Б У

 

I

УКИДА СЕ ЗАБРАНА РАДА свим фризерским и козметичарским радњама на подручју општине Варварин донета 23.03.2020. године наредбом број 87-23/2020 („Службени лист општине Варварин“, број 11/2020).

 

II

УКИДА СЕ ОБУСТАВА РАДА теретанама и вежбаоницама на подручју општине Варварин донета 16.03.2020. године наредбом број 87-10/2020 („Службени лист општине Варварин“, број 8/2020).

 

III

Правна лица и предузетници из става I и II овe наредбе могу наставити са обављањем делатности под условом да буду примењене све превентивне мере које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга, а у складу са инструкцијама Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID – 19.

Инструкције за примену превентивних мера које издаје Кризни штаб објавити на интернет презентацији Општине Варварин заједно са овом наредбом.

 

IV

Наредба ступа на снагу даном доношења.

 

 

V

Наредбу објавити на интернет презентацији Општине Варварин www.varvarin.org.rs, и доставити свим привредним субјектима који обављају делатности из става I и II ове наредбе заједно са инструкцијама Кризног штаба од 24.04.2020. године, и архиви.

 

VI

Наредбу објавити у „Службеном листу општине Варварин“.

 

Број:  87–34/2020

У Варварину, дана 27.04.2020.године

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

 


Инструкција за рад козметичких и фризерских салона

у примени мера превенције, спречавање ширења и смањења ризика болести COVID-19

 

1. На видном месту обавезно морају бити истакнута правила понашања за запослене и кориснике услуга (ношење заштитне опреме, физичка дистанца, обавезна дезинфекција руку приликом уласка у салон, обавезна дезинфекција обуће при уласку у салон)

2. На улазу у салон мора бити инсталирана дезо баријера (подметач натопљен дезинфекционим средством – хлорним препаратима, препаратима на бази алкохола са минимално 70% алкохола или другим дезинфекционим средством)

3. Приликом отварања и затварања салона, добро проветрити све просторије и дезинфиковати све радне површине, као и под салона. У току радног дана проветравати све просторије што чешће,

4. Приликом сваког уласка запослених или корисника мора се вршити дезинфекција руку са препаратом на бази од минимално 70% алкохола,

5. Корисници услуга морају унапред заказати термин за коришћење услуга салона телефоном, мобилним телефоном или електронском поштом,

6. У салону може боравити ограничен број корисника, тако да раздаљина између два корисника буде минимум 2 метра (користити сваку другу столицу и сл),

7. Приликом рада са корисницима, обавезно је ношење заштитне маске и рукавица,

8. Приликом пружања услуга хигијенске неге и улепшавања лица и тела, као и немедицинских естетских интервенција којима се нарушава интегритет коже одговорна лица салона дужна су да обезбеде да се те услуге пружају под условима и на начин којим се спречава појава и преношење болести, а уколико то није могуће, да такве услуге не пружају,

8. Сва опрема и средства за рад, радне површине, нарочито они који се непосредно користе на кориснику (чешљеви, пешкири, маказе, кревети, инструменти у козметичким салонима, итд) морају бити обавезно дезинфиковани након сваке употребе. По могућству користити једнократну папирну или пластичну галантерију, а уколико се користи галантерија од тканине (пешкир, заштитни огртачи за кориснике и сл.) обавезно их користити само за једног корисника,

9. Отпадни материјал који настане у раду салона покупити и ставити у једну кесу за ђубре коју треба добро завезати, па ставити у још једну кесу и одложити на за то предвиђено место,

10. Употребљене пешкире и другу текстилну галантерију одложити у посебно одређену кесу, те их на крају радног дана опрати у машини за веш са коришћењем прашка за веш на високој температури,

11. Коришћење заједничких, помоћних просторија, као што су кафе кухиње, собе за пресвлачење, туш кабине, купатила, WC и сл. могуће је само уколико постоји могућност да се након сваког појединачног коришћења изврши дезинфекција те просторије,

12. Радне површине, столице и столови који се не користе често морају се дезинфиковати минимум једном у току радног дана,

13. Цео простор салона, са свим пратећим просторијама мора свакодневно бити дезинфикован након завршетка рада салона,

14. У случају сумње да неко од запослених има симптоме заразне болести COVID-19, (повишена температура и један од знакова и симптома – кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање) одговорно лице салона дужно је да, без одлагања удаљи запосленог из просторија салона, са препоруком да се одмах јави надлежном дому здравља – COVID амбуланти,

15. У случају сумње да неко од корисника услуга има симптоме заразне болести COVID-19, (повишена температура и један од знакова и симптома – кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање), запослени и/или одговорно лице салона дужни су да упозоре корисника и да га замоле да напусти просторије салона, са препоруком да се одмах јави надлежном дому здравља – COVID амбуланти,

Кризни штаб за сузбијање заразне болести COVID – 19

 


 

Инструкција за рад теретана и фитнес клубова

у примени мера превенције, спречавање ширења и смањења ризика болести COVID-19

у области рекреативног спорта

 

 1. На видном месту обавезно морају бити истакнута правила понашања за запослене и кориснике услуга клуба, као и Правилник о понашању запослених и корисника фитнес клубова и безбедној употреби опреме и реквизита Савеза за рекреацију и фитнес,
 1. На улазу у клуб мора бити инсталирана дезо баријера,
 1. Приликом отварања и затварања клуба, односно на почетку и крају радног дана добро проветрити све просторије и дезинфиковати све радне површине, опрему, справе и друге реквизита за вежбање, као и под клуба. У току радног дана проветравати све просторије што чешће,
 1. Приликом сваког уласка запослених, односно уласка корисника мора се вршити дезинфекција руку са препаратом на бази 70% алкохола,
 1. Сви запослени морају ностити личну заштитну опрему, односно заштитну маску и заштитне рукавице током целокупног радног времена,
 1. Корисници услуга морају користити сопствене пешкире и друга средства личне хигијене,
 1. Корисници услуга морају унапред заказати термин за коришћење услуга клуба телефоном, мобилним телефоном или електронском поштом,
 1. Коришћење заједничких, помоћних просторија, као што су кафе кухиње, свлачионице, туш кабине и сл. могуће је само уколико постоји могућност да се након сваког коришћења изврши дезинфекција те просторије,
 1. Распоред опреме, справа и других реквизита за вежбање, односно организација вежбања мора бити таква да у сваком моменту између вежбача буде физичка удаљеност од најмање 2 метра, односно 10 метара квадратних по вежбачу,
 1. Опрема, справе и реквизити за вежбање се морају дезинфиковати након сваке употребе,
 1. У случају сумње да неко од запослених има симптоме заразне болести COVID-19, (повишена температура и један од знакова и симптома – кашаљ, краткоћа даха и отежано дисање) одговорно лице клуба дужно је да, без одлагања удаљи запосленог из просторија клуба, са препоруком да се одмах јави надлежном дому здравља – COVID амбуланти,
 1. У случају да неко од корисника услуга има симптоме заразне болести COVID-19, (повишена температура и један од знакова и симптома – кашаљ, краткоћа даха и отежано

дисање), запослени и/или одговорно лице клуба дужни су да упозоре корисника и да га замоле да напусти просторије клуба, са препоруком да се одмах јави надлежном дому здравља – COVID амбуланти,

Кризни штаб за сузбијање заразне болести COVID – 19

 


 

Општински штаб за ванредне ситуације у општини Варварин на  седници одржаној дана 18.03.2020.године, доноси

 

ЗАКЉУЧАК

 

 1. Од данас18.03.2020. године, пре подне, у 10:00 сати, у свим  срединама општине Варварин апсолутно је забрањен излазак на улицу свим лицима старијим од 70 година.
 2. Уводи се забрана кретања свим лицима, било којег старосног доба у време од 20:00 до 05:00 часова, почев од данас 18.03.2020. године. Ова мера подразумева да у наведеном временоском интервалу нико не може да буде на улици, осим овлашћених лица надлежних органа који спроводе одређене мере, или оних лица која имају радну обавезу у трећој смени.
 3. Обуставља се целокупан изборни процес за парламентарне и локалне изборе заказане за 26.04.2020. године.
 4. Обавезују се сва јавна предузећа и установе чији је оснивач Република или јединица локалне самоуправе да хитно доставе бројеве телефона и мејлове путем којих грађани могу добити информације из њиховог делокруга рада. Исте бројеве телефона и мејл адресе јасно и видљиво истакнути на улазима, и објавити на својим интернет презентацијама (сајтовима).
 5. Обавезује се Општинска управа општине Варварин, као и сва предузећа и установе чији је оснивач општина да одмах обуставе рад са странкама и да грађане упуте да своје захтеве подносе путем е-управе, препорученом поштом, путем мејл адресе општине Варварин opstina@varvarin.org.rs, или телефона 037/787171. Службеник надлежан за решавање по захтеву дужан је да подносиоца контактира, упути га на који начин може да оствари своје право, и само у случају да је неопходно закаже долазак на одређено место и у одређено време у просторије органа.
 6. Препоручује се руководиоцу Општинске управе општине Варварин, да у складу са могућностима, а да то не угрози извршавање обавеза јединице локалне самоуправе у ванредном стању омогући рад од куће лицима старијим од 60 година, као и мајкама које имају децу млађу од 12 година старости уколико им је супружник у радном односу и његов изостанак са посла није могућ у радно време Општинске управе. Лица којима буде омогућен рад од куће дужна су да буду доступна и да се јављају на телефоне које ће оставити начелнику Општинске управе, односно свом непосредном руководиоцу, и да поступају по налогу који добију телефонским путем.
 7. Обавезује се Центар за социјални рад за општине Варварин и Ћићевац, и ОО Црвеног крста Варварин да доставе податке о угроженим категоријама домаћинства, са њиховим адресама, бројевима телефона.
 8. Обавезују се сва јавна предузећима и установе чији је оснивач Република или јединица локалне самоуправе да свакодневно до 12:00 часова достављају информацију о залихама и потребама за заштитним средствима (маске, рукавице, дезинфекциона средства).
 9. Обавезује се ЈКП „Варварин“ да организује и спроводи континуирану планску дезинфекцију улица у седишту општине, а по потреби и улица у сеоским подручјима. План активности на спровођењу ове мере, као и извештај о предузетим радњама ЈКП „Варварин“, дужно је да свакодневно доставља Општинском штабу за ванредне ситуације.
 10. Налаже се ангажовање повереника и заменика повереника цивилне заштите у насељеним местима, и Управника стамбених зграда у циљу добијања података о лицима којима је потребна помоћ, података о лицима који су допутовали из иностранства, као и координација и комуникација са грађанима и лицима ради пружања потребне помоћи. Са овим лицима одржати посебан састанак.
 11. Обавезује се руководилац инспекције да организује и спроведе активности појачаног назора над спровођењем свих мера донетих у вези проглашеног ванредног стања, а посебно наредбе којом је ограничено радно време пословим објектима у области трговине, угоститељства и занатства који пружају непосредне услуге грађанима, и да о томе обавештавају Општински штаб за ванредне ситуације.
 12. Обавезју се сва јавним предузећима и установе чији је оснивач република или јединица локалне самоуправе да се придржавају строгих мера санитарне заштите (употреба рукавица, заштитних маски, дезинфекционих средстава и баријера).
 13. Налаже се активирање општинске управе и свих субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање да својим капацитетима учествују у задацима које ће утврђивати Општински штаб за ванредне ситауције (додатно чишћење и дезинфекција јавних површина, дезинфекција јавних простора, транспорт хране, лекова, дезинфекционих и заштитних средстава, истовар и дистрибуција и достава потребних средстава до корисника).
 14. Забрањује се рад клуба пензионера.
 15. Обавезује се ОО Црвеног крста да настави са организацијом и дистрибуцијом топлих оброка из народне кухиње у складу са планом својих активности и обезбеди волонтере за пружање помоћи у куповини и дистрибуцији намирница и лекова.
 16. Дом здравља „Др. Властимир Годић“ дужан је да спроводи најстрожу контролу улаза и излаза, устроји јасну процедура кретања у кругу дома здравља, као и појачано обезбеђење круга уз ригорозне мере санитарне заштите и достављање података из свог делокруга рада Општинском штабу за ванредне ситуације сваког дана до 12:00 часова.
 17. Контакт центар преко којег се грађани којима је ограничена слобода кретања могу информисати о задовољењу својих потреба организоваће се у просторијама општине Варварин путем контакт телефона 037/787171, 037/787173, 037/787260, 037/788782 и 037/788848 у времену од 07:00 до 15:00 часова, а путем мобилног телефона 064/5750030, као и птуем мејл адресе општине opstina@varvarin.org.rs, непрекидно 24 часа.
 18. Обавезују се сва предузећа и установе чији је оснивач општина да своје запослене који немају обавезе у оквиру обављања активности из делокруга рада субјекта ставе на располагање Општинском штабу за ванредне ситуације ради спровођења планираних активности. Такође су дужни да на располагање ставе и сва материјална средства (возила, опрему, и сл.).
 19. Општински штаб за ванредне ситуације позива грађане млађе старосне доби који су доброг здравственог стања да се пријаве Црвеном крсту Варварин да у својству волонтера пруже помоћ својим најстаријим суграђанима у достави лекова и основних животних намирница. Такође позивамо и сва друга правна и физичка лица која желе да учествују у пружању помоћи и своје капацитете ставе на располагање Општинском штабу за ванредне ситуације обавештење о својој намери пошаљу у писаном облику на мејл  општине Варварин opstina@varvarin.org.rs.
 20. Координацију свих активности у спровођењу наредби и закључака надлежних органа општине Варварин вршиће кабинет председника општине на челу са помоћником председника Дејаном Милановићем.

 


    Општинска управа општине Варварин у вези поступања док траје проглашено ванредно стање даје, следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

 1. Обуставља се рад са странкама, и упућују грађани да своје захтеве подносе путем портала е-управе, препорученом поштом, или путем мејл адресе општине Варварин opstina@varvarin.org.rs.
 2. Информације о праву могу се добити путем мејла општине Варварин opstina@varvarin.org.rs или на телефоне 037/787-171, 037/787-173, 037/787-260, 037/788-782 и 037/788-848 за све службе које имају седиште у згради општине, Општинском услужном центру и Локалној пореској администрацији.
 3. Информације о праву и заказивање састанака у матичној служби врши се путем телефона 037/789-150.
 4. Службеник надлежан за решавање по захтеву дужан је да подносиоца контактира, упути га на који начин може да оствари своје право.

 

НАЧЕЛНИК

Гордана Петровић, дипл.правник с.р.


ОБАВЕШТЕЊЕ

О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА У УСЛОВИМА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

 

Због ванредне ситуације, обезбеђен је изолациони простор (просторије дечјег диспанзера, десни улаз),   за прегледе пацијената (са целе територије општине Варварин), који имају повишену телесну температуру, гушење, кашаљ, бол у грлу, и остале симптоме респираторних инфекција.

Дечји диспанзер се премешта у амбуланту у Доњем Катуну, за децу са повишеном телесном температуром, кашљем, гушењем, болом у грлу и осталим симптомима респираторних инфекција.

Деца са повредама, епилепсијом, и другим хитним стањима биће збринута у служби хитне помоћи, опште праксе, и кућног лечења.

Одрасли са повредама, епилепсијом, и другим хитним стањима биће збринути у служби хитне помоћи, опште праксе и кућног лечења.

Службе стоматологије, радиологије, лабораторије примају само хитне случајеве.

У служби гинекологије примају се труднице и хитна стања (крварења, акутни болови у малој карлици и трбуху).

Интернистичка служба се премешта у просторије службе хитне помоћи, опште праксе и кућног лечења.

У теренским амбулантама наставља са радом медицинска сестра. Теренски лекари настављају са радом у просторијама дома здравља Варварин.

Молимо пацијенте да се придржавају навода из овог обавештења, у циљу заштите здравља.

За све недоумице и додатна питања, можете позвати :

Телефон опште службе дома здравља 037/787-124,037/789-100,064/87-20-806

Телефон педијатрије   064/87-20-826

Телефон за пацијенте са респираторним симптомима 037/787-594,  064/87-20-803, 064/87-20-833

 

Молимо за разумевање. Ово све радимо да бисмо заштитили ваше здравље.


 

Списак трговинских радњи које ће радити недељом у општини Варварин од 4 до 7

 

Назив трговинског ланца/продавнице Назив ЈЛС Адреса
САМОСТАЛНА ТРГОВИНА НА МАЛО МЕШОВИТОМ РОБОМ ТОП ВЛАДИМИР ТОПИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, БАЧИНА Варварин Бачина
САМОСТАЛНА УГОСТИТЕЉСКА ТРГОВИНСКА РАДЊА ДАКИ МИЛИЋЕВИЋ СЛАЂАНА ПРЕДУЗЕТНИК БОШЊАНЕ Варварин Бошњане
ДАНИЈЕЛ КОВАЧЕВИЋ ПР ТРГОВИНА НА МАЛО РАЧУНАРСКОМ ОПРЕМОМ ДАНИЦОМ Д&Д ПАРАЋИН Варварин Бошњане
САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКА РАДЊА КАТИЦА КАТИЦА ВЕСИЋ ПР ВАРВАРИН Варварин Варварин
САМОСТАЛНА ТРГОВИНА НА МАЛО МЕШОВИТОМ РОБОМ ТОП ВЛАДИМИР ТОПИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, БАЧИНА Варварин Село Варварин
ТРГОВИНСКА РАДЊА СВ ИДЕАЛ МАРИНА СВРЗИЋ СТЕВИЋ ПР ГОРЊИ КАТУН Варварин Горњи Катун
САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКО УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА АГРОЛ РАДОЊИЋ ЗОРАН ПР, ДОЊИ КРЧИН Варварин Доњи Крчин
ГОРДАНА РАДОСАВЉЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКА РАДЊА НИНИ ЗАЛОГАВАЦ Варварин Залоговац
ДАНИЈЕЛ КОВАЧЕВИЋ ПР ТРГОВИНА НА МАЛО РАЧУНАРСКОМ ОПРЕМОМ ДАНИЦОМ Д&Д ПАРАЋИН Варварин Избеница
МАРКО САВИЋ ПР ТРГОВИНСКА РАДЊА МАРЕНОВАЦ МАРЕНОВО Варварин Мареново
САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКА РАДЊА НА МАЛО МЕШОВИТОМ РОБОМ ЂУКИЋ-КОМЕРЦ НЕБОЈША ЂУКИЋ ПР ВАРВАРИН Варварин Обреж
Дејан Живић Пр Трговинска радња ЖИВИЋ 2019 Обреж Варварин Обреж
ПЕКАРСКО КОНДИТОРСКО ТРГОВИНСКА РАДЊА ПЕТРОВИЋ БОЈАН ПЕТРОВИЋ ПР, СВОЈНОВО Варварин Обреж
ДАНИЈЕЛ КОВАЧЕВИЋ ПР ТРГОВИНА НА МАЛО РАЧУНАРСКОМ ОПРЕМОМ ДАНИЦОМ Д&Д ПАРАЋИН Варварин Орашје
СТР СА ОТКУПОМ ВОЋА И ПОВРЋА ПРШИЋ ЗОРИЦА ПРШИЋ ПР, КРУШЕВАЦ Варварин Парцане
Привредно друштво ДС ТРГОВИНА-2019 друштво са ограниченом одговорношћу Тољевац Варварин Тољевац

 


 

НАТРИЈУМ ХИПОХЛОРИТ – ЛОКАЦИЈЕ

 

ВАРВАРИН – На скверу у центру и на скверу ка Горњем Катуну;

СЕЛО ВАРВАРИН – Код бензинске пумпе „КНЕЗ ПЕТРОЛ“;

ОБРЕЖ, ГОРЊИ КАТУН, ДОЊИ КАТУН, БАЧИНА, ОРАШЈЕ, ИЗБЕНИЦА, СУВАЈА, ЦЕРНИЦА, БОШЊАНЕ, МАСКАРЕ, ПАЈКОВАЦ, ТОЉЕВАЦ, ДОЊИ КРЧИН, ГОРЊИ КРЧИН, МАЛА КРУШЕВИЦА, КАРАНОВАЦ, МАРЕНОВО, ПАРЦАНЕ – Центар села;

ЗАЛОГОВАЦ – Двориште ОШ „Херој Мирко Томић“.