online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Новости

Ревитализација пољских путева-Јавна набавка

ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу Варварин је покренула отворени поступак Јавне набавке – Радови на ревитализацији пољских путева на територији Општине Варварин дана 25.06.2014.године, a на основу Уговора о коришћењу средстава за уређење(ревитализацију) пољских путева са Министарством пољопривреде и заштите животне средине.

Процењена вредност ове набавке је 16.216.260,00 динара без пдв-а односно 19.459.512,00 са пдв-ом,а средства се обезбеђују из следећих извора:Министарство пољопривреде и заштите животне средине у износу од 70% а Општина Варварин у износу од 30%.

Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки, а може се преузети радним данима од 8-14 часова на адреси ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу Варварин,ул.Слободе бб,37260 Варварин.

Рок за подношење понуда је 04.08.2014.год.до 12 часова. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока до 12,00 часова.

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах по истеку рока за подношење понуда,то јест 04.08.2014.год.у 13 часова.Отварање понуда ће се обавити у просторијама ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу Варварин.Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.

Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 10 […]

Посета Г-ђе Драгице Николић Обрежу

[…]

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се мештани МЗ Обреж да је вода на точећем месту – ХИДРАНТУ у улици Босе Цветић у Обрежу, након три узастопне анализе, здравствено исправна и може се користити за пиће и припремање хране.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Општина Варварин отворила је жиро рачун за помоћ поплављеном Варварину

ДИНАРСКИ РАЧУН ЗА ОПШТИНУ ВАРВАРИН

ЖИРО-РАЧУН   840-3058741-08

сврха уплате: ПОМОЋ ПОПЛАВЉЕНОМ ВАРВАРИНУ

ДЕВИЗНИ РАЧУН ЗА ОПШТИНУ ВАРВАРИН

01-504103-100001853-000000-0000 – Општина Варварин

-пријем донација за отклањање последица од поплаве

ИБАН код: RS35908504103000185355

PAYMENT INSTRUCTIONIS – EUR

SWIFT MESSAGE FIN 103

FIELD 32A: VALUE DATE – CURRENCY-AMOUNT

FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A: DEUTDEFF

FIELD 57A: /DE20500700100935930800

/ACC.WITH BANK/ NBSRRSBG

FIELD 59: /RS35908504103000185355

(BENEFICIARY) OPSTINA VARVARIN

FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT

 

PAYMENT INSTRUCTIONIS – USD

SWIFT MESSAGE MT 103

FIELD 32A: VALUE DATE – CURRENCY-AMOUNT

FIELD 50K: ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A: BKTRUS33

FIELD 57A: /04415465

/ACC.WITH BANK/ NBSRRSBG

FIELD 59: /RS35908504103000185355

(BENEFICIARY) OPSTINA VARVARIN

FIELD 70 […]

‹ Prev page1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 Next page ›