online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Одржана седница општинског Штаба за ванредне ситуације

Република Србија
ОПШТИНА ВАРВАРИН
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број: 87 – 37 / 2020
Дана, 07.05.2020. године
Варварин

Општински штаб за ванредне ситуације, на основу члана 41. став 4. и члана 43. став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ брoj 87/2018), члана 17. став 2. тачка 1. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“ број 27/2020), Одлуке о укидању ванредног стања („Службени гласник РС“, број 65/2020), на седници одржаној дана 07.05.2020. године, доноси

Н А Р Е Д Б У

I

УКИДАЈУ СЕ СВЕ ЗАБРАНЕ И ОГРАНИЧЕЊА која је Општински штаб за ванредне ситуације у општини Варварин донео на основу Одлуке о проглашењу ванредног стања и Уредбе о мерама за време ванредног стања, а у циљу спречавања ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

II

Грађани, правна лица, предузетници, органи и организације у општини Варварин дужни су да у наредном периоду поштују упутства која за примену превентивних мера за спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, којима се осигурава безбедност грађана, запослених и корисника услуга.

III

Наредба ступа на снагу даном доношења.

IV

Наредбу објавити у „Службеном листу општине Варварин“, и интернет презентацији Општине Варварин www.varvarin.org.rs.

КОМАНДАНТ ШТАБА
Војкан Павић, инж.геодезије

Comments are closed.