online casino bonus at first deposit casino.oddstake.com top online casino no deposit bonuses

Захтев за давање сагласности на Одлуку о измени и допуни ценовника ЈКП "Варварин"

22.08.2019
|

                         На основу Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016), Оснивачког акта ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВАРВАРИН“ ВАРВАРИН број: 023-64/2016-I од 06.09.2016. године и Статута ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВАРВАРИН“ ВАРВАРИН број 2098/ГД од 14.12.2016. године, Надзорни одбор ЈКП „ВАРВАРИН“ ВАРВАРИН на телефонској седници одржаној дана 20.08.2019. године, разматрајући по питањима из тачке 1. дневног реда донео је следећу

О Д Л У К У

               I У ценовнику ЈКП „ВАРВАРИН“ ВАРВАРИН број: 2098/ГД-3/3 од 14.12.206. године (у даљем тексту: Ценовник), врше се следеће измене и допуне:

Накнада за пружене услуге из Одлуке о управљању комуналним отпадом на територији општине Варварин утврђује се месечно на следећи начин:

  1. За физичка лица са територије насељеног места Варварин – по метру квадратном стамбеног простора; 5,66 динара/м²;
  2. За физичка лица са територије осталих насељених места општине Варварин – у фиксном износу по домаћинству 250,00 динара без ПДВ-а;
  3. За правна лица, предузетнике и друге привредне субјекте – према бруто површини пословних објеката као и простора који се користи за обављање делатности (осим зелених површина); 15,99 динара/м²;
  4. За школе, установе, и јавне службе – према бруто површини објеката; 5,66 динара/м²;
  5. Власници стамбених објеката на територији општине Варварин који немају пребивалиште на територији општине Варварин плаћају 50% од износа накнаде утврђене у члану 1. став 2. тачки 1. и 2. ове одлуке.

               II Ову одлуку доставити Општинском већу општине Варварин и Скупштини општине Варварин, ради разматрања и давања сагласности.

О б р а з л о ж е њ е

               Имајући у виду да је ступила на снагу нова Одлука о управљању комуналним отпадом на територији општине Варварин број: 325-18/2019-I, којом су прописане нове накнаде за пружање услуга од стране ЈКП-а „Варварин“ Варварин, с тим у вези се јавила потреба да се постојећи ценовник предузећа усклади са одредбама поменуте одлуке, па је донета одлука од стране Надзорног органа као у изреци.

Одлука о измени и допуни ценовника ЈКП „Варварин“

Comments are closed.